Zásady zpracování osobních údajů

Vážíme si Vaší důvěry, kterou nám poskytujete tím, že nám svěřujete své osobní údaje. Proto si dáváme záležet na tom, jak je s Vaším soukromým nakládáno a jak jsou Vaše osobní údaje chráněny. K tomuto jsme přijali následující zásady zpracování osobních údajů, které se zavazujeme dodržovat.

Veškeré zpracovávání osobních údajů, jakož i tyto zásady zpracování osobních údajů jsou v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR").

Zpracováváme Vaše osobní údaje korektně a transparentně a pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány, snažíme se je zpracovávat přesně a v co nejvyšší míře aktualizovaně, nicméně vždy po dobu ne delší, než je nezbytné. Vaše údaje chráníme před neoprávněným či protiprávním zpracováním nebo zneužitím a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Naším cílem je, abyste vždy věděli, které údaje o Vás shromažďujeme, co s nimi děláme a jak jsou zabezpečeny, jak dlouho je uchováváme a komu je případně předáváme. Rovněž chceme, abyste byli informováni, na koho se můžete obrátit v případě, že máte jakékoli pochybnosti o tomto zpracování. V případě nejasností se na nás můžete obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů, případně můžete nahlédnout do Slovníku pojmů, který nejdete na konci tohoto dokumentu.

1. Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost JMG plus s.r.o. se sídlem Wintrova 30, 628 00 Brno, Česká republika, IČ: 269 73 693, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 49154, která zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména v souladu s GDPR, přičemž jako správce osobních údajů určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování osobních údajů odpovídá. Osobní údaje zpracováváme nejen manuálně, ale i automatizovaně, v souladu s účelem, pro který jsme je od subjektu údajů získali; zpracováním osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování subjektu údajů. V případě jakýchkoliv otázek nebo při výkonu Vašich práv (viz níže práva subjektu údajů), nás prosím kontaktuje prostřednictvím e-mailu na info@jmgplus.cz nebo písemně na adrese Okružní 19a, 638 00 Brno, nebo na adresu sídla společnosti, tedy Wintrova 30, 628 00 Brno, Česká republika.

2. Jaké zpracováváme osobní údaje?

Dbáme na bezpečnost Vašich osobních údajů, zpracováváme pouze nezbytné údaje, které jsou potřebné pro konkrétní účely zpracování. Zpracováváme následující osobní údaje: a) identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ), b) kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo a další kontaktní údaje), c) další údaje, které jste nám poskytli.

3. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje a jaký je právní základ pro zpracovávání?

Správce osobních údajů může zpracovávat osobní údaje pouze tehdy, pokud existuje právní důvod pro zpracování – tedy například pro přípravu smluv. Rovněž však musíme plnit i některé zákonné povinnosti a může se stát, že Vaše osobní údaje využijeme i pro účely ochrany našich práv a uplatňování našich nároků.

3.1. Plnění zákonných povinností

Vaše osobní údaje budou námi zpracovány také za účelem plnění zákonných povinností plynoucích zejména ze zákona zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonných povinností.

3.2. Ochrana našich práv a uplatňování nároků

Vaše osobní údaje můžeme využít i pro účely ochrany našich práv a uplatnění našich právních nároků. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě náš legitimní zájem.

4. Internetové stránky a soubory cookies

Za účelem sledování návštěvnosti může být z důvodu našeho oprávněného zájmu sledován provoz našich internetových stránek www.vilykninice.cz Za tímto účelem mohou být zpracovávány Vaše soubory cookies, příp. IP adresa a jiné údaje týkající se prohlížení našich internetových stránek.

Pokud si přejete omezit zpracovávání Vašich cookies, stačí, pokud pro prohlížení našich internetových stránek využijete některý z internetových prohlížečů s podporou funkce anonymního prohlížení, jelikož tato funkce zabraňuje ukládání dat o navštívených internetových stránkách, nebo si v prohlížeči můžete nastavit ukládání cookies tak, že toto ukládání zcela zakážete. Tím však mohou být omezeny některé funkce našich internetových stránek.

5. S kým sdílíme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, jsou nadále zpřístupněny pouze spolupracujícím advokátům nebo účetním zpracovatelům. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje pouze v rámci našich pokynů a jsou především administrátory IT systémů, poskytovateli softwaru, poradci a jinými zpracovateli, se kterými byla uzavřena dohoda o zpracování, která upravuje práva a povinnosti zpracování osobních údajů.

Jak nám též v určitých případech nařizují platné právní předpisy, můžeme Vaše osobní údaje poskytnout i orgánům veřejné moci za předpokladu, že jsou naplněny příslušné zákonné podmínky.

6. Převádíme Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území členských států Evropské unie a mohou být v budoucnu zpracovávány ve třetí zemi pouze v souladu s platnou právní úpravou (např. pokud v souladu s rozhodnutím Evropské komise země zajistí odpovídající úroveň ochrany, pokud existují jiné odpovídající záruky ochrany údajů).

7. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro daný účel zpracování osobních údajů. Doba uchování se může lišit v každém jednotlivém případě, nicméně vždy platí, že Vaše osobní údaje uchováváme minimálně po dobu plnění smlouvy o poskytování právních služeb. Následně pak budou osobní údaje uchovávány po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.

8. Jaká práva máte jako subjekt údajů?

Právní předpisy přiznávají každému subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů určitá práva, která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo na přístup k osobním údajům, na opravu a doplnění osobních údajů, na výmaz osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo obrátit se na dozorový orgán (Úřad pro ochranu osobních údajů).

  • Právo na přístup k osobním údajům: přísluší Vám právo získat informace o tom, jestli naše kancelář zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte také právo přístupu k Vašim osobním údajům. V případě, že by však docházelo k podávání nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí o tyto informace, může naše kancelář požadovat přiměřený poplatek za poskytnutí těchto informací a osobních údajů, anebo též žádost odmítnout. To platí obdobně i pro uplatnění práva jiného subjektu údajů. Upozorňujeme, že žádosti o přístup k osobním údajům týkajících se klientských spisů podané jinými subjekty než klienty, budou s ohledem na povinnost mlčenlivosti naší kanceláře zamítnuty.
  • Právo na opravu osobních údajů: v případě, že máte za to, že o Vás zpracováváme nepřesné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. My poté s ohledem na technické možnosti provedeme tuto změnu údajů bez zbytečného odkladu.
  • Právo na výmaz: požádáte-li o výmaz některých Vašich osobních údajů, rádi vám vyhovíme za předpokladu, že již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, nebo pokud vznesete námitky proti zpracování Vašich údajů a k takovému zpracovávání neexistují žádné převažující oprávněné důvody. Samozřejmostí je též zajištění výmazu, pokud to naší kanceláři ukládá zákonná povinnost nebo pokud by se zpracování ukázalo jako protiprávní.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů: pokud požádáte o omezení zpracování osobních údajů, například ve formě znepřístupnění, dočasného odstranění či uchování údajů, naše kancelář provede právě takové úkony, které budou potřebné pro řádný výkon Vámi uplatněného práva.
  • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že byste rádi předali své osobní údaje třetí straně, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů a naše kancelář je na váš pokyn může předat. Vezměte však na vědomí, že Vaší žádosti nebudeme moci vyhovět, pokud by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
  • Právo vznést námitku: právo vznést námitku je možné využít proti takovým zpracováváním osobních údajů, jejichž právním důvodem je nezbytnost pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo u nichž je zpracování nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů naší kanceláři. Pokud by se pak naší kanceláři nepodařilo prokázat, že existuje závažný oprávněný důvod pro toto zpracování, na základě námitky toto zpracování bez zbytečného odkladu ukončíme.

9. Kontakt na správce osobních údajů

Jak jsme uvedli výše, abyste uplatnili Vaše práva, nás prosím kontaktujte na info@jmgplus.cz nebo písemně na naší (korespondenční) adrese: Okružní 19a, 638 00 Brno, Česká republika.